วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เดือนมกราคม 2552

สัปดาหืที่ 1
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ผลิตตัวอักษร
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำตัวอักษรต้นฉบับมาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบหลังจากนั้นนำมาติดลงบนแผ่นพลาสวู้ดสีขาวที่ติดพื้นสติกเกอร์สีเขียวแล้ว

วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ผลิตตัวอักษร
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำตัวอักษรต้นฉบับมาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบหลังจากนั้นนำมาติดลงบนแผ่นพลาสวู้ดสีขาวที่ติดพื้นสติกเกอร์สีเขียวแล้ว
........2. เคลือบบัตรเรื่องนโยบายโรงพยาบาลราชบุรี สายใยรักแห่งครอบครัว
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรภาพเจ้าหน้าที่ รพ. ราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 7 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้างานวันเด็กแห่งชาติ 2552
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........
นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ปริ้นท์คู่มือผู้รับบริการหน่วยให้ยาเคมีบำบัด จำนวน 10 ชุด
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำข้อมูลต้นฉบับลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วปริ้นท์สีออกมา 10 ชุด โดยชุดละ 12 หน้า หลังจากนั้นนำมาเข้าเล่มให้เรียบร้อย
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ซ่อมแซมสกอร์บอร์ด
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำสกอร์บอร์ดเดิมมาซ่อมโดยใช้ยางยึดแทนวัสดุเดิมเพื่อง่ายต่อการทำงาน

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดตัวอักษรที่ห้องประชุม 1
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำตัวอักษรสีขาวไปติดที่ห้องประชุม 1 เรื่องคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลราชบุรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2552
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้างานวันเด็กแห่งชาติ 2552
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรมาตรวัดความรู้สึกเจ็บปวด จำนวน 20 แผ่น
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
.........1. เคลือบบัตรเวชระเบียน
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายสติกเกอร์ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลราชบุรี (โรงเจ)
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำฟิวเจอร์บอร์ดสีฟ้ามาตัดให้ได้ขนาดที่กำหนดไว้จากนั้นนำข้อความสติกเกอร์สีขาวมาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
.........1. ติดตัวอักษรโครงการยิ้มสวยเสียงใส (ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชบุรี)
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ค้นหาตัวอักษรสีเขียวเรื่องโครงการยิ้มสวยเสียงใสหลังจากนั้นใช้กระดาษกาวย่นติดลงตัวอักษรแล้วนำไปติดบนเวทีห้องประชุมอเนกประสงค์ให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 14 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-16.30น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1.ร่างป้ายผ้าเรื่องไอเรื้อรัง
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดป้าย (ACCU) ที่ตึกกาญจนาชั้น 3
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ติดกระดาษกาวสองหน้าแบบหนาลงบนด้านหลังของป้าย (ACCU) สีเขียวจากนั้นนำไปติดที่ตึกกาญจนาชั้น 3 ให้เรียบร้อย
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้าเรื่องไอเรื้อรัง
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายบอร์ดสถิติ
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำฟิวเจอร์บอร์ดสีชมพูมาตัดให้ได้ขนาดที่กำหนดไว้จากนั้นนำข้อความสติกเกอร์สีขาวมาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
........เวลา 13.00-16.30น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ถ่ายทอดการประชุมวิชาการเรื่อง (OVERVIEW OF LUNG CANCER)
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ใช้กล้องวีดีโอในการถ่ายทอดการประชุมในห้องประชุม 1 รพ.ราชบุรีและหลังจากการประชุมเสร็จเก็บอุปกรณ์ไว้ในตู้เก็บของให้เรียบร้อย

สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้าวัณโรค
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-16.00น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้าวัณโรค
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันพุธที่ 21 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.00น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสายใยรักแห่งครอบครัว
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรเจ้าหน้าที่พยาธิ รพ.ราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ รพ.ราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1.ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดระเบียบการใช้ห้องน้ำ
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำกล่องใส่บัตรผู้ป่วยเคมีบำบัด
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำแผ่นพลาสวู้ดมาวัดให้ได้ขนาดที่เท่ากันทั้ง 4 ด้านจากนั้นใช้มีดคัดเตอร์ตัดแล้วใช้กาวร้อนติดลงบนแผ่นพลาสวู้ด
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บบอร์ดโรคหืด
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดมะเร็งเต้านม
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเคมีบำบัด
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

วันพุธที่ 28 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดทางหนีไฟ
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เก็บป้ายอิงค์เจทย์ที่หน้าโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำมีดคัดเตอร์ตัดเชือกที่มัดป้ายอู่ออกจากนั้นดึงเชือกที่มัดเหล็กไว้ออกให้หมดแล้วพับเก็บไว้ในห้องเวชนิทัศน์จำนวน 2 ผืน

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรข้อปฏิบัติธนาคารโลหิต รพ.ราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. จัดทำเอกสารคู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำเอกสารต้นฉบับมาจัดเรียงหน้าจากนั้นทำเป็นแผ่นพับโดยใช้แม็คเย็บแล้วนำมาตัดขอบด้านข้างให้เท่าๆกันและนำไปส่งที่ห้องเคมีบำบัด

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรบุคลากรโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดป้ายเคมีบำบัด
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดบทสวดมนตร์ไปติดที่ห้องเคมีบำบัดโดยการใช้กระดาษกาวสองหน้าอย่างหนาติด